top of page

GDPR

 Podmínky ochrany osobních údajů 

 

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

1.         Obecné informace

1.1.      Podmínky ochrany osobních údajů (dále jen „Podmínky“) popisují způsob získávání, používání a dalšího nakládání s osobními údaji získanými prostřednictvím webového rozhraní www.skstart.com, případně domény www.skstart.cz, která směřuje na tutéž webovou adresu (dále jen „webové rozhraní“) a s osobními údaji získanými jiným přímým kontaktem s klienty (e-mailem, telefonicky nebo osobně). Údaje jsou zpracovávány správcem osobních údajů, kterým je Sportovní klub Start Praha, z.s., IČ:00537381, se sídlem Střelecký ostrov 336, Staré Město, 110 00 Praha, L 325 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „SK Start“).

1.2.      Tyto podmínky upravují zásady zpracování osobních údajů klientů SK Start (dále jen „klienti“).

1.3.      SK Start a jeho pověření zaměstnanci působí při zpracování osobních údajů zákazníků jako správce a zpracovatel.

 1.4.     SK Start zpracovává osobní údaje, které klienti poskytnou při rezervaci sportů a sportovišť a při přímém kontaktování SK Start za účelem rezervace prostor provozovaných SK Start, tj. rezervace sportoviště a sportovních aktivit, pronájmu prostor pro osobní a komerční účely a pod. Klient souhlasí se zpracování jména a příjmení, e-mailové adresy, telefonního čísla, případně další údaje potřebné k poskytování služeb nebo k naplnění závazku oběma stranami. V oprávněných případech může být vyžadováno prokázání věku klienta, a to pro účely zachování bezpečnosti na sportovišti.

 

2.         Účel zpracování osobních údajů

2.1.      Osobní údaje jsou zpracovány za účelem (a) splnění závazku (naplnění práv a povinností) společnosti SK Start jakožto poskytovatele sportovních a jiných služeb, resp. sportovišť a (b) za účelem plnění právních povinností, které SK Start jakožto správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

2.2.      Klient poskytnutím údajů stvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou správné a pravdivé a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

2.3.      Osobní údaje obchodních partnerů SK Start jsou shromažďovány a uchovávány za účelem (a) plnění smluvních povinností plynoucích ze závazkového vztahu (včetně promlčecích a záručních lhůt) a (b) po dobu evidence vyžadované obecně závaznými právními předpisy.

 2.4. Vstupem do prostor SK Start klient souhlasí s tím, že je objekt monitorován kamerovým systémem pro bezpečností účely. Vstupem do prostor SK Start klient souhlasí s tím, že má SK Start právo pořizovat fotografické, video, audio, audiovizuální a jiné záznamy a využít tyto pro účely propagace a marketingu na webovém rozhraní a v tištěné podobě. Obě tyto skutečnosti jsou uvedeny fyzicky (v tištěné podobě) při vstupu do areálu.
 

3.         Příjemci osobních údajů

 

3.1.      Příjemci osobních údajů jsou:

Sportovní klub Start Praha, z.s.,

osoby podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb a vydávání platebních dokladů na základě smlouvy,

orgány veřejné moci a další příjemci vyplývající z řádného plnění zákonné a smluvní povinnosti,

osoby zajišťující služby provozování webové stránky (wix.com) a další služby v souvislosti s provozováním webové stránky,

osoby zajišťující marketingové služby.

 

3.2.      Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé webových stránek, mailingových a marketingových služeb (wix.com). 

4.         Rezervační systém

4.1.      Rezervační systém Reenio, který SK Start využívá, vyžaduje při registraci samostatný souhlas. SK Start neodpovídá za zpracování osobních údajů službou Reenio. Služba Reenio předává osobní údaje SK Start ke zpracování za účelem naplnění smluvních povinností mezi SK Start a klientem (rezervace a provoz sportovišť, pronájmu prostor, sportovního a jiného vybavení apod.).

5.         Doba uchování údajů

5.1.      SK Start uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.

5.2.      SK Start uchovává osobní údaje po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle však 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

5.3.      Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.​

5.4.      Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí SK Start pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů nebo smluvních ujednání, kterými je SK Start vázán.

5.5.      Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

 

6.         Práva klienta

6.1.      Za podmínek stanovených v GDPR máte: 

právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 

právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, 

právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,

právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

6.2.      Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností SK Start se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6.3.      S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na SK Start e‑mailem na adresu: sekretariat@skstart.com

 

7.         Podmínky zabezpečení osobních údajů

 

7.1.      SK Start přijal vhodná technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

7.2.      SK Start prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

8.         Cookies
 

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

SK Start používá cookies pro zajištění funkčnosti webových stránek a nastavení jejich chování. Dále jsou cookies využívány pro statistické sledování způsobu používání webového rozhraní a pro účely marketingu. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení kliknutím na odkaz „Nastavení cookies“ v levém dolním rohu webových stránek SK Start nebo změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete SK Start ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.

Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

​Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

 Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště, stejně tak nesouhlas. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče, nebo ve zmenšené cookies liště, odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.
 

9.         Závěrečná ustanovení

9.1. Poskytnutím svých osobních údajů pro účely rezervace, pronájmu nebo kontaktu SK Start klient stvrzuje, že jste seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

9.2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

 

Tyto podmínky ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 28. 7. 2023

bottom of page